Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

4637 b6f2 500
Reposted fromdivi divi viaswidron swidron
psychotropowa
księżyc się przydaje jak za kimś mocno tęsknisz.
Reposted fromyanek yanek
psychotropowa
6735 f162 500
the first rule of art club is you never talk about art club
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viayanek yanek
psychotropowa
4786 0a66
Reposted fromdusielecc dusielecc viayanek yanek
psychotropowa
2974 f6e4
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasapnai sapnai
psychotropowa
psychotropowa


You have nothing but a war inside you.

Reposted fromolewka olewka viawithmyheadinspace withmyheadinspace
psychotropowa
psychotropowa
3696 584c
psychotropowa
psychotropowa
"Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem." 
— Perwersje
psychotropowa
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viatarczyn tarczyn
psychotropowa
3359 e199
Reposted frompeper peper viaunsteadyshy unsteadyshy
psychotropowa
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viatarczyn tarczyn
psychotropowa
0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatarczyn tarczyn
3350 4fb7
psychotropowa
psychotropowa
Szukam świata w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę
gdzie szewc
chodzi w butach
gdzie jak cię widzą
to dzień dobry
szukam świata w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem
— Borszewicz
psychotropowa
2777 6589
Reposted from777727772 777727772 viatarczyn tarczyn
psychotropowa
Nic nie jest przyjemniejsze niż myślenie, czytanie, rozmowa, spotkanie z dziećmi, z przyjaciółmi, dobra herbata, film, spektakl, muzyka, kaszmirowy szal, inteligentne towarzystwo, wiedza, jesień, wiosna, lato, dobre, wygodne łóżko, wyrafinowane zapachy, piękne przedmioty, wspomnienia, spokój, uśmiech, śmiech, spacer z moimi psami.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viadysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl